Home | KNNS website | Inloggen Account aanmaken

Disclaimer

Kantoorcentrum Beuningen B.V. wordt hierna afgekort tot KCB.

 

1. Toepasselijkheid.   
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen.


1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden, waaronder ook begrepen eventuele eigen voorwaarden van de wederpartij, koper, zijn slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door KCB zijn aanvaard. Deze aanvaarding brengt niet met zich, dat die afwijkingen ook op andere transacties met de wederpartij van toepassing zijn.


1.3
Indien een of meer bepalingen uit deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van de vennootschap en het door haar nagestreefde economische resultaat op juridisch fictieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

 

2. Onderwerp van de koop, koopsom, staat van het apparaat, bijkomende kosten.

2.1
Indien in de koop meerdere apparaten zijn opgenomen, wordt ten aanzien van elk van die apparaten afzonderlijk een aparte koop geacht te zijn gesloten tussen partijen op overigens gelijkluidende condities, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen van ons zijn vrijblijvend, tenzij deze schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel vermelden.


2.2
KCB verklaart het apparaat te verkopen en mitsdien in volle en vrije eigendom te zullen leveren aan koper, gelijk koper verklaart het apparaat van KCB te kopen en in volle en vrije eigendom te zullen aanvaarden, voor de in de koop genoemde koopsom. Overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke orderbevestigingen van ons dan wel door levering van het apparaat.


2.3
Het apparaat is vervaardigd met gebruikmaking van nieuwe en/of  herwonnen (“recycled”) onderdelen en materialen. Deze herwonnen onderdelen en materialen zijn in de fabriek getest en voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen en specificaties als geldend voor nieuwe onderdelen en materialen. Door of vanwege ons verstrekte documentatie en gebruiksadviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


2.4
De koopsom is vast. Aan koper zullen naast de koopsom de kosten van aflevering en eventueel door KCB verzorgde bedrijfsklare opstelling in rekening worden gebracht. Indien partijen overeenkomen dat deze bedrijfsklare opstelling zal plaatsvinden buiten de normale werktijden van KCB, zijnde van 8.30 uur tot 17.00 uur op de dagen maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen, dan zullen de daaraan verbonden extra kosten eveneens aan koper in rekening worden gebracht. Bovendien zullen eventueel benodigde bijzondere werkzaamheden als hijswerk e.d. aan koper in rekening worden gebracht. KCB is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst de prijs te verhogen, doch uitsluitend indien en voor zover de verhoging het resultaat is van de verhoging van één of meer van de kostprijsbepalende elementen van de apparaten, ongeacht de oorzaak van die verhoging. Deze verhoging geldt dan voor die delen van de overeenkomst, die ten tijde van die verhoging nog niet zijn uitgevoerd. KCB zal deze verhogingen voor de (deel)leveringen, waarop deze verhoging betrekking heeft, aan de wederpartij meedelen.


2.5
Bij de koop vermelde bedragen zijn exclusief BTW.


2.6
Indien het apparaat een ‘reconditioned’ apparaat betreft wordt in deze overeenkomst hieronder verstaan een apparaat, dat is nagekeken en waar nodig gerepareerd met nieuwe of gebruikte onderdelen en volledig getest, teneinde te waarborgen dat het apparaat goed functioneert.


2.7
Indien een overeenkomst wordt beëindigd, wordt voor het ophalen van de machine € 250,00 aan verwijderingskosten in rekening gebracht.

 

 

3. Aflevering, risico, technische en ruimtelijke voorzieningen.


3.1
KCB zal het apparaat binnen de levertijd afleveren op het installatieadres. Het apparaat is voor risico van de koper van de aflevering af. De levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal KCB in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft de koper geen reden tot ontbinding van de overeenkomsten/of schadevergoeding. Indien evenwel de afgesproken levertijd met meer dan zestig dagen wordt overschreden zal koper het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan KCB meedeelt en tenzij KCB binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven alsnog het apparaat aflevert en behoudens niet toerekenbare tekortkoming zijdens KCB. (zie Overmacht artikel 12).


3.2
Apparaten die door de koper zijn aangeschaft bij KCB zijn (na levering) steeds uitgesloten van het recht van retour.


3.3
Koper zal ervoor zorgdragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele telecommunicatie aansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen van het apparaat en de vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen zijn van te voren aan koper meegedeeld. Koper bevestigt door de ondertekening van de overeenkomst hieromtrent door KCB te zijn ingelicht. Koper draagt er zorg voor, dat de plaats van bedrijfsklare opstelling en de toegang daartoe geschikt zijn voor respectievelijk de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en de doorvoer van het apparaat. Indien het apparaat is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op computerapparatuur zal KCB de technische specificaties voor de aansluiting van het apparaat in een zo vroeg mogelijk stadium aan koper en/of de door koper aangewezen leverancier van de betreffende computer-apparatuur bekend maken. Koper zal echter voor eigen rekening de eventueel benodigde interfacekabels aanschaffen.

 

 

4. Schade-aansprakelijkheid van KCB.
KCB is aansprakelijk voor dood van of lichamelijk letsel aan personeel van de koper of derden alsmede voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de koper of derden voor zover de dood, het lichamelijk letsel of de schade het gevolg is van de schuld van KCB of van personen waarvan KCB zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient of van ontwerp-, fabricage- of materiaalfouten, met dien verstande, dat deze aansprakelijkheid van KCB per gebeurtenis beperkt is tot maximaal € 500.000,00 voor dood van of lichamelijk letsel aan personen en tot maximaal € 500.000,00 voor materiële schade.
De aansprakelijkheid van KCB is beperkt tot het in de vorige volzin bepaalde en het hierna  in de voorlaatste alinea van dit artikel bepaalde. KCB is derhalve niet aansprakelijk voor bedrijfsstagnatie, verlies van omzet en/of winst en/of besparingen en/of verlies van gegevens en andere gevolgschade. Uitdrukkelijk wordt echter bepaald, dat jegens de benadeelde niet wordt uitgesloten of beperkt, behoudens het bepaalde in BW 6:191 - de aansprakelijkheid van KCB ex BW 6:185 jo 190 voor schade door dood of lichamelijk letsel en voor schade door het apparaat toegebracht aan een andere zaak, die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privé-sfeer is bestemd en door de benadeelde ook hoofdzakelijk in de privé-sfeer is ge- of verbruikt.

Indien het apparaat naar het oordeel van KCB niet goed of niet veilig functioneert is KCB gerechtigd te harer keuze in het apparaat de benodigde wijzigingen aan te brengen of het apparaat geheel of gedeeltelijk te vervangen door

een tenminste gelijkwaardig alternatief.
Indien koper de betreffende wijziging c.q. vervanging niet toestaat, zal KCB de koper terstond schriftelijk informeren over de verhoogde risico’s en zolang koper de wijziging c.q. vervanging niet toestaat, niet aansprakelijk zijn voor schade die door koper of derden geleden; tevens zal KCB alsdan niet gehouden zijn tot nakoming van de in artikel 10 dezer Algemene Verkoopvoorwaarden genoemde garantieverplichting.

koper zal KCB vrijwaren tegen alle eventuele aanspraken van derden, indien en voor zover deze aanspraken niet op grond van het in dit artikel bepaalde ten laste van KCB komen. Koper vrijwaart KCB tegen alle eventuele aanspraken, wanneer de koper de geleverde apparaten op enigerlei wijze heeft vervreemd of wanneer de apparaten op enigerlei wijze zijn bewerkt of anders zijn gebruikt dan overeenkomstig de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

 

 

5. Software.               

5.1
Indien door KCB aan  koper software in gebruik is en/of wordt gegeven voor gebruik op het apparaat, dan zullen de daarvoor geldende condities worden vastgelegd in een nader tussen partijen af te sluiten licentieovereenkomst, bij gebreke waarvan partijen geacht worden het hierna in dit artikel bepaalde te zijn overeengekomen.
koper mag de software uitsluitend op het apparaat gebruiken. Het gebruiksrecht is  niet exclusief. Behoudens het bepaalde in een eventueel tussen partijen gesloten of te sluiten overeenkomst inzake ondersteuningsservice voor de software is KCB niet aansprakelijk voor en ontleent koper geen enkel recht aan eventuele tekortkomingen in de software. Koper verklaart bekend te zijn met het feit, dat de gehele software is opgebouwd uit kennis en informatie die eigendom is en blijft van KCB, c.q. de eigenaar van de software;  hij verklaart de software dienovereenkomstig vertrouwelijk te zullen behandelen en de software noch geheel noch gedeeltelijk te zullen reproduceren of vernietigen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KCB. Koper is ervoor verantwoordelijk, dat de hem in gebruik gegeven software niet openbaar gemaakt zal worden, noch in gebruik gegeven zal worden aan derden. Indien koper het apparaat in eigendom wenst over te dragen aan een derde en derhalve het apparaat niet zelf meer zal gebruiken, dan dient voor overdracht van het recht op gebruik van de software schriftelijke toestemming van KCB te zijn verkregen; KCB zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.


5.2
Kantoorcentrum Beuningen B.V. geeft geen garanties voor en/of onderhoud op het printen vanuit klant- en/of branchespecifieke applicaties en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van het apparaat in combinatie met deze klant- en/of branchespecifieke applicaties.

 

 

6. Eigendom c.q. eigendomsoverdracht.

6.1
KCB behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde en/of te leveren producten. De eigendom van de producten gaat eerst op de koper over, zodra de koper de vorderingen van KCB terzake van de tegenprestatie van deze producten en eerdere of latere leveringen heeft voldaan. KCB blijft tevens eigenares van de geleverde of nog te leveren producten, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van rente en kosten.
Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen heeft KCB het recht alle door haar geleverde producten, ongeacht de vraag of zij al dan niet betaald zijn, terug te nemen, waartoe koper KCB in staat zal stellen, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn. Koper machtigt KCB zich de toegang tot het terrein te verschaffen of het gebouw van koper, om de door KCB geleverde producten terug te nemen. De kosten, die KCB moet maken in verband hiermede komen voor rekening van koper. Zolang de betaling niet is geschied, is het de wederpartij niet toegestaan de producten te vervreemden of te bezwaren, te bewerken of te verwerken.
Indien en voor zover de wederpartij handelt in strijd met het bepaalde in het vorige lid is KCB bevoegd de vordering(en), die de wederpartij ter zake van de vervreemding, bezwaring, bewerking of verwerking op een derde verkrijgt, te innen en te verrekenen met hetgeen hij van de wederpartij uit welke hoofde ook, te vorderen heeft. Tevens is de wederpartij jegens KCB verplicht om, in geval apparaten door hem aan derden zijn doorgeleverd, KCB op eerste daartoe strekkende verzoek al zijn rechten te dier zake jegens die derde aan KCB over te dragen of te verpanden (naar keuze KCB) van hetgeen zij alsdan van de wederpartij te vorderen mocht hebben. Ter voldoening aan deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit de doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden aan KCB. Zodra wederpartij in gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens KCB, is KCB bevoegd genoemde derden mededeling te doen van onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend verzoek van KCB onverwijld opgave te doen van de namen en adressen van alle derden aan wie hij de door KCB geleverde apparaten heeft doorgeleverd, alsmede van alle rechten, die hij terzake van die doorlevering jegens derden heeft verkregen. Indien de wederpartij na sommatie door KCB  in gebreke blijft deze medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van 25 % van de openstaande vordering op de wederpartij, alsmede een onmiddellijke opeisbare boete van 5% van de bij KCB openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag gedurende welke de nalatigheid van de wederpartij voortduurt, onverminderd het recht van KCB om daarnaast nakoming te vorderen.


6.2
Zolang de eigendom van het apparaat nog niet op koper is overgegaan, mag koper het apparaat niet verplaatsen, zelfs niet binnen de ruimte waar dit is opgesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier.

 

 

7. Garantie.                
KCB zal ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten defect geraakte onderdelen van het apparaat kosteloos repareren of vervangen (op basis van omruil). Defecten, ontstaan ten gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik, nalatigheid, onachtzaamheid of opzet zijn derhalve uitgesloten van deze garantie.
De garantie is per machine afhankelijk en wordt tijdens de koop vermeld, ingaande op de dag van aflevering van het apparaat, c.q. de dag van bedrijfsklare opstelling van het apparaat (indien verzorgd door KCB) of indien deze bedrijfsklare opstelling wordt uitgesteld ten gevolge van een handeling of verzuim van de koper, ingaande op de dag waarop deze bedrijfsklare opstelling anders zou hebben plaatsgevonden. De garantie vervalt indien niet door KCB geautoriseerde personen aan het apparaat onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden hebben verricht. De garantie kan, mits KCB hiermede schriftelijk heeft ingestemd, aan derden worden overgedragen. De aansprakelijkheid van KCB voor gebreken in het apparaat is beperkt tot het hiervoor in dit artikel bepaalde, behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

 

 

8. Facturering, betaling en zekerheidstelling.

8.1
Indien de koopprijs van de producten € 50.000,00 (excl BTW) of minder bedraagt, dan zal KCB de factuur voor de koopprijs aan koper toezenden zodra de producten zijn afgeleverd, c.q. bedrijfsklaar opgesteld, indien KCB de bedrijfsklare opstelling verzorgt; is de koopprijs van de producten hoger dan genoemd bedrag, dan zal KCB 1/3 gedeelte van de koopprijs vooruit factureren, zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en het resterende gedeelte zodra de producten zijn afgeleverd, c.q. door KCB bedrijfsklaar opgesteld.

Betaling van het door koper verschuldigde dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder enig beroep op korting en/of compensatie op het betaaladres, aangegeven op de factuur.

Bij gebreke van tijdige betaling is koper over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, maandelijks vervallend, verschuldigd, te berekenen over de periode waarmee de betaling is vertraagd.


8.2
KCB kan te allen tijde aan de koper voor de nakoming van de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zekerheid vragen, alvorens tot aflevering over te gaan.


8.3
Reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen nadat een eventueel gebrek is vastgesteld schriftelijk te worden gemeld aan KCB.

 

 

9. Huurovereenkomst/Onderhoudsovereenkomst

9.1
Indien er sprake is van een onderhoudovereenkomst geschiedt betaling middels automatische incasso uitsluitend door middel van bank/giro. Indien koper geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, wordt per factuur € 15,00 (excl. BTW) aan administratieve kosten in rekening gebracht.


9.2
Indien er sprake is van een huurovereenkomst geschiedt betaling middels automatische incasso uitsluitend door middel van bank/giro. Indien koper geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, wordt per factuur € 25,00 (excl. BTW)aan administratieve kosten in rekening gebracht.


9.3
Bij een overeenkomst kunnen slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden.


9.4
Wijzigingen in een overeenkomst kunnen slechts van kracht zijn indien zij door KCB schriftelijk zijn bevestigd.


9.5
Indien koper een verzoek indient tot tussentijdse juridische wijziging van de overeenkomst, wordt € 125,00 (excl. BTW) aan administratieve kosten in rekening gebracht

 

 

10. Toerekenbare tekortkoming, (buiten-) gerechtelijke kosten.

10.1
Indien koper niet, niet behoorlijk dan wel niet tijdig aan enige (betalings-)verplichting ingevolge de overeenkomst voldoet, zal KCB gerechtigd zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst te ontbinden en zich zonder tussenkomst van de rechter weer in het bezit te stellen van de producten en deszelfs bijgeleverd toebehoren, zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn, doch onverminderd het recht van KCB op schadevergoeding. Bovendien is KCB gerechtigd de nakoming door haar van alle overeenkomsten met de wederpartij op te schorten, tot dat volledige betalingen van opeisbare vorderingen van KCB op de wederpartij door KCB zijn ontvangen.

10.2
Alle door KCB te maken kosten, waaronder die van juridische bijstand, tot het effectueren en bewaren van haar rechten ingevolge deze overeenkomst, komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 300,00.

 

 

11. Geheimhouding.     
Partijen zullen geheimhouding betrachten met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens, welke zij en de voor hen werkzame personen in verband met de uitvoering van de overeenkomst vernemen.

 

 

12. Inruil.
Het in dit artikel bepaalde is slechts van toepassing voor zover de overeenkomst een koop met inruil betreft.

Het overeengekomen inruilbedrag kan door koper uitsluitend, niettegenstaande het in artikel 11 dezer Algemene Verkoopvoorwaarden bepaalde, worden aangewend als korting op de koopsom van het apparaat, waarop de inruil plaatsvindt.

koper staat er voor in, dat hij op het moment van inruil het inruilapparaat in goed functionerende staat, zulks ter beoordeling van KCB en in volle en vrije eigendom, vrij van welke beslagen dan ook, overdraagt aan KCB en dat derden op het inruilapparaat geen rechten kunnen doen gelden. koper vrijwaart KCB eveneens tegen alle aanspraken van derden, voortkomende uit of in verband met het inruilapparaat. Het risico voor het inruilapparaat blijft voor rekening van de koper tot op het tijdstip van inname door KCB.

 

 

13. Overmacht
Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer kan worden verlangd, waaronder begrepen staking, uisluiting, brand, wateroverlast en andere calamiteiten, die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, uitblijven van voor KCB noodzakelijke leveranties, waaronder ook begrepen de levering van gas (olie), water en elektriciteit, alsmede maatregelen van overheidswege, belemmering of stremmingen in vervoerswegen te land of te water, gladheid, mist en andere vergelijkbare weersomstandigheden.  In geval van overmacht aan de zijde van KCB heeft KCB het recht om, naar haar eigen keuze, de uitvoering van de overeenkomst  op te schorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat KCB tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden is.

 

 

14. Slotbepalingen.       
De overeenkomst en eventuele bijlage(n) worden beheerst door Nederlands recht en bevatten alle rechten en verplichtingen van partijen jegens elkander en treden in de plaats van alle voorafgaande onderhandelingen, toezeggingen, voorstellen en correspondentie terzake. Eventuele inkoopvoorwaarden van koper zijn niet van toepassing.

Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen, indien deze niet schriftelijk zijn goedgekeurd door beide partijen.

KANTOORCENTRUM BEUNINGEN BV is geregistreerd bij KvK te Nijmegen onder nr. 10032736

Contactgegevens

Algemeen: 088-5667 000
Supplies: 088-5667 370
Service: 088-5667 020
Email: info@knns.nl
Overige contactgegevens

Nieuwsbrief

Twitter LinkedIn YouTube Volg ons via